مجله علمی پ ژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بر مشخصات دفاتر اسناد رسمی نام و نام خانوادگی کد شهرستان تلفن آدرس دکتر لیلی ابوالحسنی دکتر محمود دانشور دکتر آرش دوراندیش دکتر ناصر شاهنوشی دکتر فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی شاهنوشی مجله علمی پ ژوهشی تحقیقات ا...